• 24/7 bereikbaar
  • Klanten geven ons een 9.5

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Een schoonmaakovereenkomst tussen opdrachtgever en Nufris kan op twee manieren tot stand komen: telefonisch of per e-mail.
1. Telefonisch: De opdrachtgever kan telefonisch contact opnemen met Nufris om een afspraak in te plannen. Na wederzijds akkoord wordt er een afspraak ingepland.
2. E-mail: De opdrachtgever kan via e-mail een schoonmaak-aanvraag indienen. Na wederzijds akkoord wordt er een afspraak ingepland.
3. De opdrachtgever heeft ten opzichte van Nufris een vordering tot nakoming van de schoonmaakwerkzaamheden zoals aangegeven in het schoonmaakverzoek van de opdrachtgever via de telefoon of e-mail. Nufris heeft tegenover de opdrachtgever een vordering tot nakoming van de betaling van de boekingsverzoekprijs, inclusief voorrijkosten en btw, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.
4. Nufris behoudt zich ten alle tijden het recht om een schoonmaakovereenkomst niet te aanvaarden of met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij annulering door Nufris zal, indien er door de opdrachtgever vooraf betaald is, vanzelfsprekend het volledige bedrag geretourneerd worden.

Artikel 2 Werkwijze
1. De schoonmaakwerkzaamheden van de schoonmaakovereenkomst bestaan uit de activiteiten zoals beschreven op www.nufris.nl. Nufris is geen huishoudhulp. Wat dit inhoudt en betekent voor de schoonmaakwerkzaamheden is duidelijk aangegeven en omschreven op www.nufris.nl.
2. Nufris zal nooit een woonruimte betreden zonder dat één of meerdere van de bewoners/verantwoordelijke aanwezig zijn. Tijdens de schoonmaakactiviteiten moeten één of meerdere van de bewoners ten alle tijden aanwezig zijn, tenzij anders is overeengekomen.
3. Nadat de schoonmaakwerkzaamheden afgerond zijn krijgt de opdrachtgever de kans om de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren. Bij ontevredenheid van de uitgevoerde werkzaamheden wordt er enkel actie ondernomen in de volgende gevallen:
•De klacht moet betrekking hebben tot schoonmaak gerelateerde zaken.
•De klacht moet betrekking hebben tot één van de ruimtes waar de schoonmaak heeft
plaatsgevonden.
•De klacht moet terecht zijn, in de zin van een juist onderbouwde klacht
Indien de klacht aan de bovenstaande drie eisen voldoet zal de schoonspecialist proberen de klacht ter plekke op te lossen. Indien dit niet mogelijk is zal er contact opgenomen worden met de casemanager die zich daarna over de zaak zal ontfermen.
1. Indien opdrachtgever op het opzicht tevreden is, maar later toch een tekortkoming opmerkt in de nakoming van de schoonmaakwerkzaamheden, dan moet dit zonder uitstel en uiterlijk binnen 24 uur na afronding van de schoonmaakwerkzaamheden worden gemeld aan Nufris. Er zal dan door Nufris bekeken worden of de klacht terecht is en wat eraan gedaan kan worden.

Artikel 3 Prijs en betaling
1. Na het voltooien van de schoonmaakwerkzaamheden zoals aangegeven in het schoonmaakverzoek, is de opdrachtgever verplicht de met de boeking corresponderende en overeengekomen prijs te betalen. Bij zeer uitzonderlijke gevallen waarin de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad overstijgt of de werkzaamheden een extra gevaar met zich meebrengen heeft Nufris het recht om een toelage in rekening te brengen. Indien Nufris van mening is dat er een toelage in rekening gebracht hoort te worden, dan zal dit ten alle tijden vooraf met de opdrachtgever worden besproken, voordat er wordt begonnen met de schoonmaakwerkzaamheden.
2. De betaling geschiedt via een overboeking of per contanten. Bij zakelijke aanvragen is het ook mogelijk dat de opdrachtgever het geld na het uitvoeren van de werkzaamheden overmaakt per bank op de rekening van Nufris. Bij het in gebreke blijven van de betaling wordt er altijd een juridisch proces gestart. Al de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Annulering en opzegging
1. Een annulering door de opdrachtgever van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden is tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk. De annulering dient duidelijk aangegeven te worden per e-mail aan info@nufris.nl of telefonisch (zie website). Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening annuleert, dan is Nufris genoodzaakt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Bij het annuleren korter dan 1 uur voor aanvang, of na aanvang van de werkzaamheden, zal Nufris het volledige bedrag voor de geboekte schoonmaakwerkzaamheden in rekening brengen na beoordeling door Nufris van de omstandigheden van de annulering.
2. Tijdens het schoonmaken zelf kan de schoonmaakovereenkomst niet beëindigd worden, tenzij er sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De schoonmaakovereenkomst eindigt dan ook pas wanneer de verschuldigde schoonmaakwerkzaamheden zijn verricht door Nufris.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van Nufris
1. Nufris zal de schoonmaakwerkzaamheden altijd naar beste vermogen uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid jegens de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden, dan is Nufris enkel aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Nufris. Dit houdt dus in dat schade die per ongeluk plaatsvindt door de schoonmaakspecialist aan het interieur of andere eigendommen zal vallen onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht een vergoeding te eisen voor de aangebracht schade. Verder is Nufris niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Ook is Nufris niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: het verplaatsen van meubelen; vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Nufris; het uitvloeien van vlekken of kleuren bij het reinigen. Bij eventuele aansprakelijkheid van Nufris jegens de opdrachtgever voor schade, voortvloeiend uit schade door opzet of grove nalatigheid van Nufris, is de uitbetaling van de schade beperkt tot maximaal drie keer de waarde van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden.


Artikel 6 Garantie
1. Nufris doet altijd zijn uiterste best om de werkzaamheden zo perfect mogelijk uit te voeren.
2. Nufris staat niet in voor 100% verwijdering van vlekken op oppervlakken die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, bloed, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammoniak en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

Artikel 7 Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
1. Het is standaard een protocol bij Nufris om elke opdracht vast te leggen d.m.v. foto’s en video-opnamen. De klant geeft Nufris toestemming voor het vastleggen van de werkzaamheden d.m.v. foto en video. Deze beelden zullen niet voor promotie doeleinden worden gebruikt. Nufris kan deze beelden wel delen met derden voor het gebruik in mogelijke tv-series, documentaires, films, en dergelijke. Tevens voor bijv. een rechercheonderzoek kunnen wij deze beelden delen.

Artikel 8 Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal
1. Met betrekking tot de schoonmaakovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.
3. In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de opdrachtgever de reguliere rechtsgang open.

Neem contact op

Onze gespecialiseerde schoonmaaktechnici worden ingezet na een lijkvinding of ernstig ongeval met veel bloed of andere gevaarlijke stoffen en gassen. Wij komen direct bij calamiteiten en zijn 24/7 inzetbaar in heel Nederland en België.

Direct contact